LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo số 776/TB-LHHVN ngày 25/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 4, khóa VIII

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 26 tháng 8 năm 2022

 

Thông báo số 776/TB-LHHVN ngày 25/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nội dung

Tin liên quan