LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 (2022-2023)

Danh mục: Hội thi sáng tạo kỹ thuật Ngày đăng: 30 tháng 8 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 (2022-2023), Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 (Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng) xin thông báo đến các tổ chức cá nhân được biết (Thể lệ và các mẫu biểu kèm theo).

  1. Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11.
  2. Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11.
  3. Mẫu báo cáo thuyết minh Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11.
  4. Phiếu đăng ký dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11.
  5. Quyết định 206/QĐ-BTCHT về việc điều chỉnh một số nội dung Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 
Tin liên quan