LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
02 tháng 8 năm 2021

Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội...

Trong nền kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền đặt cơ sở cho việc huy động sự tham gia của mọi tổ chức, cá nhân và mọi thành phần kinh tế. Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội, tập hợp hơn 3 triệu trí...[Chi tiết]

« 2 3 4 5 6 »