LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Tổng kết hoạt động năm 2022 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 30 tháng 12 năm 2022

Theo Báo cáo số 979/BC-LHHVN, ngày 26/12/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam .

- Toàn văn nội dung báo cáo

Tin liên quan