LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
Số hiệu Ngày Trích yếu
Thông báo số 29/TB-LHHVN, Ngày 31/02/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 02-02-2023 Thông báo Hội nghị ĐCT lần thứ 8 và Hội nghị HĐ TƯ LHH KH&KT VN lần thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Theo Báo cáo số 979/BC-LHHVN, ngày 26/12/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam . 30-12-2022 Tổng kết hoạt động năm 2022 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Theo tài liệu Hướng dẫn Thi đua - Khen thưởng và Công văn số 831/LHHVN-TCCSH ngày 8/11/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 11-11-2022 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Theo Quyết định số 769/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 31-08-2022 Quyết định số 769/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2022 phân công Ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các Cụm/Khối thi đua của LHHVN
Thông báo số 776/TB-LHHVN ngày 25/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 26-08-2022 Thông báo số 776/TB-LHHVN ngày 25/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 4, khóa VIII
Công văn số 564/LHHVN-TCCSH ngày 09/8/2022 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 10-08-2022 Thông báo Cụm trưởng, Cụm phó Cụm Thi đua ngày 09/8/2022 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
Kế hoạch số 515, ngày 26/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 08-08-2022 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023)
Theo Quyết định số 586/QĐ-LHHVN ngày 13/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 20-07-2022 Quyết định tổ chức hoạt động của Cụm/Khối thi đua Hội thành viên LHHVN
Theo giấy mời số 461/GM-LHHVN, ngày 07/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 15-07-2022 Mời tham dự giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và hội thảo chuyên đề
Theo thống số 403/TB-LHHVN, ngày 14/06/2022 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 15-06-2022 Thông báo số 403/TB-LHHVN, ngày 14/06/2022 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về tổ chức Hội nghị giao ban LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022
Quyết số 354/QĐ-LHHVN, ngày 09/05/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 13-05-2022 Quyết định công nhận danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022"
Thông báo gửi đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ năm 2023 04-05-2022 Công văn số 294/LHHVN-TT&PBKT, ngày 04/05/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về Thông báo gửi đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ năm 2023
Công văn số 289/LHHVN ngày 29/04/2022 04-05-2022 Công văn số 289/LHHVN ngày 29/04/2022 về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 2022
Công văn số 186/LHHVN-TCCSH 04-04-2022 Công văn số 186/LHHVN-TCCSH, ngày 25/03/2022 về việc phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (26/03/1983 - 26/03/2022)
Công văn số 170/LHHVN của Liên Hiệp Hội Việt Nam 25-03-2022 Công văn số 170/LHHVN của Liên Hiệp Hội Việt Nam, ngày 23/03/2923 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, Bảo vệ Môi trường năm 2023
Quyết định 206/QĐ-LHHVN 17-03-2022 Quyết định 206/QĐ-LHHVN, ngày 15/03/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu
Kế hoạch số 125/KH-LHHVN của Liên hiệp Hội Việt Nam 15-03-2022 Kế hoạch số 125/KH-LHHVN của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày 08/03/2022 về tổ chức Hội nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2022
Rà soát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 03-03-2022 Công văn số 64/LHHVN-KHCNMT ngày 11/02/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc rà soát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Quyết định số 1039/QĐ-LHHVN, ngày 03/12/2021, 09-12-2021 Quyết định số 1039/QĐ-LHHVN, ngày 03/12/2021, Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Quyết định 926/QĐ-LHHVN, ngày 16/11/2021 17-11-2021 Quyết định 926/QĐ-LHHVN, ngày 16/11/2021, công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Công văn số 723/LHHVN-TCCSH, ngày 13/10/2021 14-10-2021 Công văn số 723/LHHVN-TCCSH, ngày 13/10/2021, về việc rà soát nhu cầu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị 2022
Quyết định 711/QĐ-LHHVN, ngày 30/09/2021 30-09-2021 Quyết định 711/QĐ-LHHVN, ngày 30/09/2021, Miễn tiền quản lý phí cho các tổ chức KH&CN trực thuộc năm 2021
Công văn số 677/LHHVN, ngày 30/09/2021 30-09-2021 Công văn số 677/LHHVN, ngày 30/09/2021, Mời tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
Công văn số 638/LHHVN-TCCSH 16-09-2021 Công văn số 638/LHHVN-TCCSH, ngày 13/09/2021, về việc khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 645/LHHVN-VP 27-09-2021 Công văn số 645/LHHVN-VP, ngày 20/09/2021, báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2021
262/Ctr-LHHVN 28-07-2021 Chương trình số 262/Ctr-LHHVN, ngày 04/5/2021, Chương trình công tác năm 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
430/BC-LHHVN 28-07-2021 Báo cáo số 430/BC-LHHVN, ngày 05/7/2021, báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021