LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam Ngày đăng: 19 tháng 12 năm 2022

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

                           Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trường ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện các Ban/bộ/ngành trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2022, Đảng đoàn chỉ đạo Đoàn Chủ tịch và phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức các buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo thống nhất các biện pháp, cách thức phối hợp công tác nhằm triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, đồng thời củng cố và phát triển hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên sẽ cùng nhau tích cực triển khai các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022 và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023; Tờ trình của Thường trực Đoàn chủ tịch trình Đoàn chủ tịch về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Đề xuất lựa chọn 10 hoạt động và sự kiện tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022.

                           Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, năm 2022, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, hoàn thành Chương trình công tác năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra.

Đoàn Chủ tịch đã tăng cường chỉ đạo hoạt động đối với các hội thành viên. Từng đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch đều xác định rõ trách nhiệm và nhiều đồng chí đã chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần tạo ra sự chuyển biến của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng chí Thao cho biết thêm, nhằm phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh, trong năm 2023, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (số 39-CTr/ĐĐLHHVN ngày 22/7/2022); Kế hoạch của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (số 16-KH/ĐĐLHHVN ngày 02/6/2022). Tiếp tục thực hiện kế hoạch làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc TW.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ báo cáo Ban Bí thư xem xét, thông qua Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để tổ chức triển khai trong toàn hệ thống từ TW đến các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Tiếp tục kiện toàn nhân sự Hội đồng TW, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam để phù hợp với tình hình thực tiễn (số 104/HD-LHHVN ngày 01/3/2017).

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thực hiện các Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Ban, Bộ, ngành TW; chủ động ký kết thêm Chương trình hợp tác với các cơ quan, tổ chức khác nhằm tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các hội thành viên, tổ chức KHCN và đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định triển khai Diễn đàn khoa học của trí thức khi tham gia tư vấn, phản biện (sau khi tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày ngày 15/4/2014). Đề xuất việc sửa đổi Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho các hoạt động TV, PB & GĐXH. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động TV, PB & GĐXH trong việc trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách và thực thi các đề án lớn của quốc gia. Chủ động làm việc với các cơ quan chức năng nhằm thúc đẩy việc chuyển giao một số dịch vụ công cho một số Hội ngành toàn quốc có đủ điều kiện và năng lực theo quy định.

                                                                                 Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Triển khai phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 theo kế hoạch được duyệt đối với các đề tài, dự án, nhiệm vụ về KH&CN và môi trường, TVPB, PBKT. Tiếp tục điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các hội thành viên; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc. Tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Quan tâm đến phong trào sáng tạo KH&CN, thi đua khen thưởng, tôn vinh trí thức. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chú trọng các đối tác có tiềm lực KH&CN mạnh. Triển khai các hoạt động thu hút trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển đất nước. Triển khai hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Hội nghị giao ban các Hội ngành toàn quốc. Hướng dẫn, hỗ trợ triển khai hoạt động của các cụm, khối thi đua trong các hoạt động chuyên môn. Tích cực kết nối với các Cụm và Khối thi đua để phối hợp làm tốt công tác tư vấn, phản biện, đóng góp chính sách góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Thông báo số 115/TB-BTGTW ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo TW. Đẩy mạnh công tác truyền thông kết quả hoạt động của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đối với toàn xã hội.

Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023) vào đầu năm 2023; kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2022).

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Liên hiệp Hội Việt Nam và thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của LHHVN. Thí điểm xây dựng và sử dụng phần mềm CSDL chuyên gia, nhà khoa học nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ TV, PB & GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chuyển trụ sở làm việc của Liên hiệp Hội Việt Nam, Quản lý vận hành hiệu quả Tòa nhà trụ sở LHHVN tại lô D20, Khu đô thị mới quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều kiến nghị để toàn bộ hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu đồng chí Phạm Ngọc Linh - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

Và tại hội nghị, các đại biểu cũng nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương 8 đồng chí; bầu bổ sung 5 đồng chí vào Hội đồng Trung ương.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất lựa chọn 10 hoạt động và sự kiện tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2022.

                                                                                          Quang cảnh hội nghị

 

HT

(Nguồn: https://vusta.vn/)

Tin liên quan