LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Tiếp tục đẩy mạnh việc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 15 tháng 7 năm 2022

Sáng 14/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Sở KH&CN Lâm Đồng tổ chức hội thảo “Thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng” với sự tham dự của các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, các trí thức, đặc biệt là các trí thức lão thành.

                                                                                   Chủ trì Hội thảo

Hội thảo đặt ra 3 vấn đề chính cần làm rõ gồm: Cơ sở lý luận, thực trạng, những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa việc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Với tinh thần đó, Ban Tổ chức hội thảo đã thu nhận được 31 ý kiến tham luận từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh bạn, các sở, ban, ngành, các cá nhân, các nhà khoa học, tiêu biểu là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Lâm; Thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng; Thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng; Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tập hợp, phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng; Những suy ngẫm liên quan đến vấn đề “Nguồn nhân lực chất lượng cao”; Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Lâm Đồng …

                                                                                                   Toàn cảnh Hội thảo

Đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trí thức của tỉnh được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tuy vậy, so với mặt bằng dân số thì lực lượng trí thức Lâm Đồng vẫn còn chiếm tỉ lệ thấp, chất lượng chưa cao so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đóng góp của đội ngũ trí thức còn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác hết những cơ hội, những thuận lợi của tỉnh. Đội ngũ trí thức chưa thể hiện vai trò của mình trên các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội, trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, hội thảo đã nhận được rất nhiều những giải pháp thiết thực nhằm phát huy sức mạnh, năng lực, trí tuệ của đội ngũ trí thức như: Cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ nêu trong Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 24/8/2008 của Tỉnh ủy về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đổi mới phương thức tập hợp, nâng cao vị trí vai trò của tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Xây dựng cơ chế phù hợp để đội ngũ trí thức tỉnh có thể tham gia vào một số chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực; tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy, thu hút, giữ chân những cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường nghề, cao đẳng, đại học trong và ngoài nước đến làm việc tại Lâm Đồng; Hằng năm, bố trí một phần trong tổng chi thường xuyên ngân sách của tỉnh, kết hợp với huy động các nguồn lực trong các doanh nghiệp, của xã hội để thực hiện việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Đối với đội ngũ trí thức phải ý thức sâu sắc được vai trò, vị trí của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ động nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu, kỹ thuật mới, phát huy ý thức tự lực, tìm tòi để có nhiều sáng kiến mới có giá trị áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thực tiễn đời sống; đổi mới tư duy, đổi mới hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng tác văn học - nghệ thuật phải gắn với việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu sản xuất, đời sống của Nhân dân…

Đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận, những đề xuất của các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, những đề xuất, giải pháp mà các tổ chức, cá nhân đề xuất, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng vận dụng, sửa đổi phù hợp. Đồng chí cũng mong muốn rằng sẽ tiếp tục nhận được những giải pháp thiết thực trong việc phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.

XUÂN HUYỀN

 

Tin liên quan