LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Cơ cấu tổ chức

Danh mục: Cơ cấu tổ chức Ngày đăng: 25 tháng 3 năm 2021

THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH LÂM ĐỒNG

- Địa chỉ: Số 2A Trần Hưng Đạo – Đà Lạt

- Điện thoại: 0263 3836061 - 0263 3533247   

- Mail: lienliephoilamdong@gmail.com

1. Chủ tịch: Phan Văn Phấn

Năm sinh: 1958

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Cử nhân Triết học, Cử nhân Lý luận chính trị

Chỗ ở hiện nay: KQH Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: CQ: 0263 3900268  DĐ: 0913 865216   E-mail: phanpv@lamdong.gov.vn  

2. Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký: Thái Văn Long

Năm sinh: 1956

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Ths. Vật lý, Cao cấp lý luận chính trị

Chỗ ở hiện nay: 44 Vạn Hạnh, Phường 8, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: CQ: 0263 3533247     DĐ: 0918 525573   E-mail: thaivanlong56@gmail.com

3. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra: Trần Minh Châu

Năm sinh: 1963

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Cử nhân Hóa học, cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị

Chỗ ở hiện nay: 18/1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: CQ: 0263 3836061       DĐ: 0918 438538   E-mail: chaurtc@yahoo.com