LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Danh mục: Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Ngày đăng: 29 tháng 7 năm 2021

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: số 05 Khe Sanh,P10, Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.011 ; E-mail: 
truongchinhtrilamdong@gmail.com

Website: http://www.truongchinhtrilamdong.com.vn

- Năm thành lập: 1976;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động: 53 người;
- Hiệu trưởng: Th.S Nguyễn Vĩnh Phúc                              
- Phó Hiệu trưởng: ThS.Phạm Kim Quang                 ĐT:3826552
- Phó Hiệu trưởng: ThS.Lê Thị Thắm                         ĐT: 3826851

 

Tin liên quan