LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng năm 2023”

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 14 tháng 11 năm 2023

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023” do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức và được Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh triển khai theo Công văn số 152/CĐVC ngày 14/8/2023, trên cơ sở đó, Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng phát động đến toàn thể đoàn viên trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và phát huy tính tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham gia thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Công đoàn cơ sở cơ quan Liên hiệp Hội đã động viên, khuyến khích đoàn viên tham gia Cuộc thi vào thứ Ba hàng tuần bắt đầu từ ngày 14/8/2023 đến ngày 11/9/2023.

Đoàn viên của CĐCS cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng năm 2023”

Với hình thức trực tuyến, nội dung Cuộc thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số như Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 5731/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Cuộc thi đã góp phần tăng cường nhận thức và trách nhiệm của tất cả đoàn viên Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là ý nghĩa của việc cải cách hành chính trong hệ thống nhà nước, tạo ra sự thay đổi tích cực trong tinh thần làm việc. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền rộng rãi chủ trương và chính sách về cải cách hành chính và chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước cũng như của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

                                                                                                                                                                                                        PHÚ NHÂN

Tin liên quan