LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Lâm Đồng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”

Danh mục: Tư vấn phản biện Ngày đăng: 15 tháng 6 năm 2022

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng kính gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức CT-XH, XHNN; Các viện, trường; các cá nhân, các nhà khoa học , đội ngũ trí thức ... thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học “Thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại Lâm Đồng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”

Thông tin thư mời tại đây

Thư mời viết bài tham luận

Tin liên quan