LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Danh mục: Tin hoạt động Ngày đăng: 13 tháng 3 năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 45-NQ/TW); Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 cúa Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, ngày 06/3/2024 Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 77/CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW.

Mục đích của Chương trình hành động số 77-CTr/TU nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyêt số 45-NQ/TW; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn toàn tỉnh; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tố chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, hội quần chúng và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh để thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW; Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả, Chương trình hành động đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng.

Theo Chương trình hành động, Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho ban của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thộc Tỉnh ủy; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, định kỳ kiểm tra, đánh giá và đôn đốc việc thực hiện Chương trình. Đồng thời, để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng, cần quan tâm, thực hiện tốt những việc như:

- Đầu tư các nguồn lực cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội trí thức theo hướng sát thực tiễn, động viên, phát huy tối đa vai trò, tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng nâng cao vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đội ngũ trí thức; thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, phát triển tổ chức, phát triển hội viên; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ trí thức.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành, trí thức trẻ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng; nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của trí thức đối với đất nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chủ động tham gia nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức trong tỉnh góp phần tích cực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tạo điều kiện cho các hội trí thức, đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến, tham gia hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Có cơ chế tạo điều kiện cho các hội trí thức tham gia thực hiện một số dịch vụ công, giám sát hoạt động nghề nghiệp, kiểm định và công bố chất lượng một số dịch vụ công.

- Tổ chức các diễn đàn khoa học tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến, tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, góp phần đóng vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của các hội…

Xuân Huyền

Tin liên quan